Home Tijdschriften Vakbladen Kranten TV Gidsen Cadeau Abonnementen Klantenservice

en selecteer een of zoek op trefwoord:Wet bescherming persoonsgegevens

De door Proefabonnementen-centrum.nl verzamelde persoonsgegevens zijn vrijgesteld van de meldingsplicht 'Wet bescherming persoonsgegevens' volgens Artikel 11 en Artikel 13 van het Vrijstellingsbesluit. Meer informatie over de 'Wet bescherming persoonsgegevens' en het College Bescherming Persoonsgegevens vindt u op: www.cbpweb.nl.


Abonnementen  |  Paragraaf 3. Goederen en diensten: Vrijstelling 9. (Artikel 11 Vrijstellingsbesluit)


Beschrijving van de vrijstelling
Deze vrijstelling heeft betrekking op verwerkingen van uitgevers van kranten, tijdschriften of andere publicaties (met inbegrip van elektronische publicaties) over hun abonnees (zowel betalende als niet-betalende). De uitgever hoeft de verwerking van persoonsgegevens van abonnees niet te melden als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

Toegestane doeleinden van de verwerking
Verwerking mag alleen geschieden voor:
het verzenden of bezorgen van de publicaties waarop het abonnement betrekking heeft;
het verzenden of bezorgen van andere informatie ten behoeve van de abonnees;
het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
andere activiteiten van intern beheer;
het behandelen van geschillen;
het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Toegestane (categorieën) verwerkte gegevens
Alleen de volgende persoonsgegevens mogen worden verwerkt: - naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bank- en girorekeningnummer van de abonnee;
een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
gegevens die betrekking hebben op opleiding, functie of beroep, lidmaatschappen en interessegebieden, als deze gegevens gelet op de aard van de publicatie redelijkerwijs van belang zijn (bijvoorbeeld gegevens om te kunnen vaststellen of een niet-betalende lezer nog steeds in aanmerking komt voor gratis toezending van een publicatie). Deze gegevens mogen geen zogenaamde 'bijzondere' gegevens in de zin van hoofdstuk 2 paragraaf 2 WBP (onder meer gegevens over iemands godsdienst of gezondheid) zijn;
gegevens die betrekking hebben op het abonnement (met inbegrip van de aard van het abonnement); IV>
gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van de abonnementsgelden;
een aanduiding van de reden van beëindiging van het abonnement.
Toegestane (categorieën) ontvangers van de gegevens
De persoonsgegevens mogen alleen worden verstrekt aan:
degenen, met inbegrip van derden, die:
belast zijn met de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of leiding geven aan de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden; anderen, indien:
de abonnee zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de uitgever, of
de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de abonnee (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak), of
de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde hierbij is dat de uitgever ervoor zorgt dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt.
anderen, indien:
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door de uitgever (indien deze als bestuursorgaan kan worden aangemerkt) of door het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of,
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de uitgever (bijvoorbeeld een goede bedrijfsvoering) of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Verwerking is in dit geval echter niet toegestaan als de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de abonnee prevaleren boven het gerechtvaardigd belang van de uitgever.
In deze twee laatste gevallen mogen de gegevens alleen worden verstrekt:
voor zover het gaat om de bij het eerste punt hierboven onder 2. bedoelde gegevens, en
nadat het voornemen om de gegevens te verstrekken aan de abonnee of diens wettelijke vertegenwoordiger is meegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn de gelegenheid heeft gehad om zijn recht op verzet (als bedoeld in artikel 40 of 41 WBP) uit te oefenen.

Toegestane bewaartermijn
De persoonsgegevens moeten uiterlijk twee jaar nadat het abonnement is beëindigd, worden verwijderd. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.


Afnemers en leveranciers  |  Paragraaf 3. Goederen en diensten: Vrijstelling 11. (Artikel 13 Vrijstellingsbesluit)


Beschrijving van de vrijstelling
Deze vrijstelling heeft betrekking op verwerkingen van een verantwoordelijke over diens afnemers, leveranciers of anderen waarmee hij een soortgelijke relatie heeft (bijvoorbeeld tussen winkeliers en hun vaste klanten, bibliotheken en hun lezers, enz.). Deze verantwoordelijken hoeven de verwerking van persoonsgegevens van deze betrokkenen niet te melden als aan de volgende voorwaarden is voldaan.
Let op! Deze vrijstelling is niet van toepassing als de verwerking onder één van de vorige vrijstellingen valt.

Toegestane doeleinden van de verwerking
De verwerking mag alleen geschieden voor:
het doen van leveringen en bestellingen;
het verlenen van diensten;
het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;
het doen van betalingen;
het innen van vorderingen (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
andere activiteiten van intern beheer;
het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten naar de afnemers of leveranciers;
het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de afnemers of leveranciers;
het behandelen van geschillen;
het doen uitoefenen van accountantscontrole;
het verlenen van medewerking aan de heffing of invordering van gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen;
de uitvoering of de toepassing van een andere wet.

Toegestane (categorieën) verwerkte gegevens
Alleen de volgende persoonsgegevens mogen worden verwerkt:
naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
gegevens voor het doen van leveringen en bestellingen;
gegevens voor het verlenen van diensten;
gegevens voor het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;
gegevens voor het doen van betalingen;
gegevens voor het innen van vorderingen;
gegevens voor het onderhouden van contacten met de afnemers of leveranciers;
gegevens die betrekking hebben op iemands gezondheid (als bedoeld in artikel 16 WBP) voor het uitvoeren van een dienstverleningsovereenkomst;
andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

Toegestane (categorieën) ontvangers van de gegevens
De persoonsgegevens mogen alleen worden verstrekt aan:
degenen, met inbegrip van derden, die:
belast zijn met de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of
leiding geven aan hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of
noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden;
anderen, indien:
de afnemer of leverancier zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de verantwoordelijke, of
de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de afnemer of leverancier (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak), of
de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde hierbij is dat de verantwoordelijke ervoor zorgt dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt.
anderen, indien:
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door de verantwoordelijke (indien deze als bestuursorgaan kan worden aangemerkt) of door het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of
de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Verwerking is in dit geval echter niet toegestaan als de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de afnemer of leverancier prevaleren boven het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke.
In deze twee laatste gevallen mogen de gegevens alleen worden verstrekt:
voor zover het gaat om de bij het eerste punt hierboven onder 2. bedoelde gegevens, en
nadat het voornemen om de gegevens te verstrekken aan de afnemer of leverancier of diens wettelijk vertegenwoordiger is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn de gelegenheid heeft gehad om zijn recht op verzet (als bedoeld in artikel 40 of 41 WBP) uit te oefenen.

Toegestane bewaartermijn
De persoonsgegevens moeten uiterlijk twee jaar nadat de desbetreffende transactie is afgehandeld, worden verwijderd. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.


Proefabonnement

Proefabonnementen Tijdschriften   Proefabonnementen Vakbladen
   
Alle tijdschriften op een rijtje
Auto
Cultuur
Dieren en Planten
Er Op Uit
Erotiek
Eten en Drinken
Geldzaken
Hobby en Vrije Tijd
Lifestyle
Mode
Opinie
PC, Games en Mobiel
Sport
Vakantie en Reizen
Verzorging
Wonen
Alle vakbladen op een rijtje
Bouw en Infrastructuur
Financieel en Fiscaal
Gezondheid en Welzijn
Industrie
IT en Telecommunicatie
Juridisch
Kunst en Cultuur
Land- en Tuinbouw
Management
Marketing en Sales
Milieu
MKB
Onderwijs
Opinie
Overheid
Personeel en Organisatie
Retail
Sport
Toerisme
Vervoer en Logistiek
 
 
Proefabonnementen Kranten Proefabonnementen TV Gidsen
   
Alle kranten op een rijtje
 
Landelijke Kranten
Regionale Kranten
Alle tv gidsen op een rijtje

 
 
Proefabonnementen Cadeau Abonnementen Over Proefabonnementen Centrum
   
Alle cadeau abonnementen op een rijtje
Cadeau abonnementen: Tijdschriften en Vakbladen
Cadeau abonnementen: Kranten
Cadeau abonnementen: TV gidsen
Veelgestelde vragen
Garantie en Aansprakelijkheid
Wet Bescherming Persoonsgegevens

Privacy
Wet Kopen op Afstand
Copyright & Disclaimer
RSS Feed
Links

Contact
Website by iBranding

Uw tijdschrift, vakblad, tv gids of krant / dagblad nog niet gevonden?  Zoek op trefwoord: